Reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Buurtvereniging Doolland

Buurtvereniging Doolland omvat de volgende straten of gedeelten daarvan:
Doolandweg, Doornekker, De Haecken, Hofstad, De Smelen, Schaapskuil, Kalverekker, Stokekker, Schalieven, Lange Trekken, Koekoeksbos, Zeuvenspent,De Rogter, De Groten Ekker, Berkekker, Hoendernesten.

Artikel 2 Doel

De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de onderlinge menselijke contacten en de gemeenschapszin in de buurt waar de vereniging haar activiteiten ontplooit en zonodig het behartigen van de belangen van die buurt en haar bewoners.

Artikel 3 De vereniging kent leden, ereleden, aspirantleden en donateurs.

 • Leden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die woonachtig zijn in de buurt en die zich schriftelijk hebben aangemeld. Thuiswonende kinderen zijn vrijgesteld van contributie.
 • Ereleden zijn zij die vanwege hun verdiensten voor het buurtgebeuren in het algemeen, of voor de vereniging in het bijzonder door de ledenvergadering tot erelid worden benoemd.
 • Aspirantleden zijn zij waarvan de ouders resp.verzorgers contributie betalen en die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een jaarlijks bedrag van minimaal € 3,00. Zij kunnen zich geen rechten doen gelden op hun donateurschap.

Artikel 4 Lidmaatschap

Lidmaatschap wordt aangevraagd door het inleveren van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier bij het bestuur. Door het aanmelden wordt het lidmaatschap verworven tenzij het bestuur binnen vier weken na aanmelding afwijzend heeft gereageerd.

Artikel 5 Het lidmaatschap eindigt:

 • door het overlijden van het lid.
 • door verhuizing buiten de buurt.
 • door schriftelijke opzegging.
 • door opzegging namens de vereniging.
 • door ontzegging.

Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, wordt de resterende contributie niet terugbetaald. Bij verhuizing uit de buurt mag voor het lopende jaar nog wel aan activiteiten deelgenomen worden.

Artikel 6 Rechten en plichten van de leden

 • Leden, lees hiervoor alleenstaanden, gezinnen en andere vormen van samenwoning, zijn verplicht contributie te betalen, welke wordt vastgesteld in de Algemene vergadering.
 • Contributie kan jaarlijks voldaan worden door middel van automatische incasso of overboeking en bedraagt € 30,00 per jaar. Bent u na 1 juli lid dan is de contributie € 15,00.
 • Bij activiteiten waar een eigen bijdrage gevraagd wordt, moet men die vooruit betalen. Bij niet tijdig afmelden wordt dit bedrag niet terugbetaald.
 • Alleenstaande leden van 18 jaar en ouder mogen een introducé meebrengen bij alle activiteiten, indien er een maximum aantal deelnemers is bij de betreffende activiteit behoudt BV Doolland zich het recht voor om leden voorrang te verlenen boven introducees.
 • Voor iedere activiteit die wordt georganiseerd kan een eigen bijdrage worden geheven. Deze eigen bijdrage wordt nooit teruggegeven, tenzij afmelding met geldige reden. Het bestuur beslist in dezen.

Artikel 7 Het Bestuur

 • Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 11 personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
  Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. De namen van de kandidaten die door de leden worden gesteld, dienen onder overlegging van een lijst met handtekeningen van tenminste 5 leden die de betrokken kandidaat steunen, te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk 48 uur voor aanvang van de ledenvergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden
  Het bestuur wijst uit zijn midden aan:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
 • De voorzitter leidt de vergaderingen. De voorzitter ziet toe op de goede orde en zorgt voor naleving van de statuten en andere in de vergadering genomen besluiten.
 • De secretaris/penningmeester verzorgt de ledenadministratie en correspondentie. Hij legt de ingekomen stukken aan de voorzitter voor en geeft hem bericht van de ingekomen mededelingen. De secretaris maakt verslag van de vergaderingen en stelt de betreffende personen van de inhoud op de hoogte. De secretaris zorgt voor een ordelijke rangschikking der stukken.
 • De penningmeester bewaart de kasgelden. Hij verzorgt de betalingen en ontvangsten en stelt deze overzichtelijk te boek. Hij regelt de inningen van de contributies. Hij draagt zorgt voor het jaarlijks evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, uit hoofde waarvan hij financiële adviezen verstrekt en regelmatig overzichten geeft van de financiën. Bij activiteiten waarbij geen rekeningen door derden worden overlegd, wordt de kas door penningmeester en een ander bestuurslid geteld en inkomsten en uitgaven door beiden geparafeerd.
 • Bij aftreden van het dagelijks bestuur kan maar 1 lid gelijktijdig aftreden. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • Per zittingsjaar wordt het rooster van aftreden gevolgd. Een kandidaat bestuurslid neemt zitting in het bestuur voor een periode van 3 jaar, waarbij het eerste zittingsjaar als proefjaar kan worden aangemerkt. Treedt dit bestuurslid na 1 jaar terug, dan dient deze plaats opnieuw te worden ingevuld voor de rest van de zittingsperiode.
 • Het dagelijks bestuur kan, indien zij dit wenst, taken die tot het dagelijks bestuur behoren, laten verrichten door gespecialiseerde vrijwilligers. Het bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de werkzaamheden door de door hen aangetrokken vrijwilligers verricht.
 • Is de uitslag van een stemming onbeslist, dan telt de stem van de voorzitter niet mee.
 • Ter ondersteuning van het bestuur zijn de volgende commissies ingesteld:
  • Kinder Commissie (KC)
  • Oudere Jeugd Commissie (OJC)
  • Technische Commissie (TC)
  • De Volwassenen Commissie (VWC)
 • In al deze commissies heeft tenminste 1 bestuurslid zitting, het bestuur heeft het recht om, indien nodig, andere commissies in te stellen.

Artikel 8 Algemene vergadering

Tenminste eenmaal per jaar roept het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen ter verantwoording van het door het bestuur gevoerde beleid van het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 9  Attenties en vergoedingen

 • Attenties worden alleen verstrekt, wanneer het bestuur door middel van een bericht in kennis wordt gesteld.
  • Huwelijk: een bloemetje ter waarde van ca € 10 à € 15
  • 12,5 jarig huwelijk: een kaart.
  • 25-jarig huwelijk: een bloemetje ter waarde van ca € 10 à € 15
  • 40- of 50-jarig huwelijk: een bloemetje ter waarde van ca € 10 à € 15
  • Geboorte: plaatsing van een ooievaar en een attentie ter waarde van ca € 5
  • Overlijden: besteding van ca € 25
  • Verjaardagen van kinderen t/m groep 8 van de basisschool een kaart.
  • Langdurig zieken en opname in het ziekenhuis: een kaart.
 • Als tegemoetkoming in de vergaderkosten is het bedrag vastgesteld van € 1,00 per persoon per vergadering. Hieraan is een maximum gesteld van 12 vergaderingen per jaar voor het bestuur, KC, OJC, TC, VWC, SWC.
 • Kilometervergoeding: € 0,10 per kilometer voor afstanden van meer dan 10 kilometer.
 • Bij afscheid van een lid van bestuur, KC, OJC, TC, VWC en SWC wordt een attentie gegeven van € 5,00 per zittingsjaar, dubbel functie wordt niet extra beloond.

Artikel 10 Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 11 Wijzigingen

Wijzigingen in dit reglement zijn mogelijk bij meerderheidsbesluit van de stemmende leden op de algemene jaarvergadering.

Aldus vastgesteld en akkoord bevonden op de algemene ledenvergadering van 6 februari 2017.